1

GDPR - General Data Protection Regulation. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.

Předmět a cíle - Stanovit pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů. Nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob se zaměřením na právo ochrany osobních údajů. Volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán.

Věcná působnost - Nařízení se vztahuje na automatizované zpracování osobních údajů i na neautomatizované zpracování osobních údajů obsažených v evidenci nebo těch, co mají být zařazeny do evidence. Nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:

在执行不属于联盟法范围的活动时;
成员国开展属于欧盟条约第2章第五章范围内的活动;
在个人或家庭活动中的自然人;
主管当局,以预防,调查,侦查或起诉刑事犯罪或执行刑事处罚,包括防止和预防公共安全威胁。
欧盟机构,团体,办公室和机构对个人数据的处理尤其受到法规(EC)No 45 / 2001的管理。 欧盟法规(EC)45 / 2001和其他与此类处理个人数据有关的法律行为符合本法规根据98条款的原则和规则。 该规定不妨碍2000 / 31 / EC指令的适用。

Osobní údaje - Nařízení zpřesňuje a rozšiřuje okruh a definici osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobním údajem proto nejsou např. údaje o právnické osobě (o jejích zaměstnancích už ale ano), údaje o osobách zemřelých, nejsou to údaje, které konkrétní osobu neztotožňují (např. pouhé běžné jméno a příjmení) a mezi osobní údaje nepatří údaje anonymizované, tedy takové, které původně možnost identifikace osoby obsahovaly, ale takový identifikátor z nich byl odstraněn. Oproti dřívější praxi směrnice naopak mezi osobní údaje zařazuje i dynamické IP adresy či jiné virtuální identifikátory.

Závaznost - Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Z obsahu - Nařízení definuje zásady zpracování osobních údajů a podmínky zákonnosti jejich zpracování. Upravuje také podmínky vyjádření poskytnutého souhlasu se zpracováním údajů a poskytování informací a přístupu k osobním údajům.

Vybraná práva subjektu údajů - Mimo dalších, má subjekt údajů následujcí práva:

进行修理
删除(被遗忘的权利)
限制处理

GDPR v Česku - Podle zjištění Hospodářské komory nebyla ještě koncem roku 2017 připravenost podnikatelů na GDPR vysoká, někteří o nové povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů nejspíše ani nevěděli. Zavedení GDPR by u živnostníků nemělo trvat déle než měsíc.

对于学校而言,引进GDPR指具有制作精良的协议,因为如果有的家长不同意,减少学校的表现的可能性,你将需要使用发黑,有的班根本不能呈现。 家长同意,有必要要求,例如,在孩子赢得了数学竞赛,并允许拍摄父母同意到大赛的获奖者和照片的公布结果的情况。 在学校保护个人资料不仅涉及儿童的姓名,而且涉及他们父母的姓名。 校长有可能总是害怕发生错误。

经政府批准的关于个人信息处理的法律草案允许我们在未经父母同意的情况下向15年的儿童同意处理数据。 最初的模型计算了13多年,但在个人数据保护办公室的倡议下增加了。 工会和雇主工会多年来一直要求16航班。

保护医院,学校和市镇的个人数据应由特使监督。 即使是9月下旬2017市,部门和企业还不清楚它是如何工作的任命看是否会有足够的可用,他们多少,他们的成本,并在那里拿钱。

保守估计经营代理的成本为600百万冠,额外成本将用于投入分析,为受托人和软件提供新计算机。 因为有合格的专业人才短缺,有可能使用的事实,专家能更多的市政厅工作,但它可能是一个较大的任命直辖市是不够的,他们需要更多。 内政部建议一名专员至少在十个城市工作。

分享
问的问题