隐私

服务器PetrPikora.com jeprovašinejvyššíbezpečnostzabezpečentechnologiíHSTS(HTTP严格的运输安全)。 HTTP严格传输安全 (HSTS)je vinformaticebezpečnostn​​ímechanicalus,kterýchránísíťovoukomunikacimeziwebovýmprohlížečemawebovýmserverempředdowngradeútokyazjednodušujeochranuprotiúnosuspojení(tzv。 cookie劫持)。 机制umožňuje,abywebovýservervynutilvprohlížečikomunikacipouzepomocíšifrovanéhoAPAPAPřipojeníaveyloučilsímpřenosdatnezabezpečenýmHTTPprotokolem。 HSTS definuje RFC 6797。 Webový服务器aktivujeHSTSPomocíHTFFlavičky 严格,运输和安全, kterásvouhodnotoudefinuječasovýúsek,pokterýmůžeprohlížečpřistupovatkserveruvýhradnězabezpečeně。 HSTSpomáháchránitwebovéaplikaceprotiněkterýmpasivním(odposlechy)aaktivnísmíťovýmútokům。 DíkyHSTS机制máútočník,kterývyužíváman-in-the-middleútok,velmisníženoušanci,žeodchytínějakéžádostičipožadavkyadeséémeziuživatelemawebovouaplikací。 Starámeseovašicezpečnost!

Zásadyochranyosobníchúdajů

我们的网站收集有关您访问的以下信息:

Informace,kteréjsounepovinnéajenžuživateléposkytujídobrovolně。 Jednáse ojméno,případněpřezdívku,e-mailovou adresu,popřípaděadresuwebovéstránky。 Toto jsoudobrovolněposkytnutéinformace pro proúčastvkomentáříchkečlánku,popřípaděproodběrodpovědíktěmtokomentářůmavnávštěvníknize。

Pasivněshromažďovanéinformace,(TJ。obdrženy,anižbysteaktivnězadali informace)ZApoužitírůznýchtechnologií一个způsobůJAKOnapříklad互联网协议ADRES,饼干,因特网标签APOD。 草鸮属informaceumožníLEPEpřizpůsobitobsahstránekpotřebámuživatelů一个pomůžeinzerentům一个sponzorůmLEPEporozumětnávštěvníkům。

Na。。ch ch ch。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 Tytospolečnostimohoupoužívatúdaje(nikolivšakjméno,adresu,e-mailovou adresu atelefonníčíslo)ovašichnávštěváchtěchtoijinýchwebovýchstránekkposkytováníreklam nazbožíaslužby,kterévászajímají。

SPOLECNOST谷歌,JAKO dodavateltřetístrany,používáķzobrazováníREKLAM呐těchtostránkáchsoubory的cookie。 堤防中souboru饼干DART沐泽SPOLECNOST谷歌zobrazovat reklamyuživatelům呐základějejichnávštěv呐těchťostránkách一个dalšíchstránkáchinternetu。

Uživatelésemohoupopřečtení zásadochranyosobníchúdajů亲reklamní一个obsahovou坐在谷歌 zpoužívánísouborůcookieDART odhlásit.

Většinaprohlížečů济automaticky nastavena德,奥比byly soubory饼干přijímány,nicméněsv​​ůjprohlížečmůžetenastavit德,奥比všechnysoubory饼干odmítal尼波奥比hlásil,泽本身VAMněkdosoubor饼干pokoušízaslat。 Některéfunkce一个služby谷歌všaknemusísprávněfungovat,pokud jsou soubory饼干zakázány。

如果你愿意,你可以在任何时候 odmítnoutpřijímánísouborů饼干poskytováníREKLAMspolečnosti谷歌 vObsahovésítiGooglempnřednictvím Odmítnutísouborů的DoubleClick的cookie.

广告Cookie选择退出插件永久保存vinternetovýchprohlížečíchFirefox一个Internet Explorerzáznam“DoubleClick cookie”,kterýjevyužívánGooglem provyhodnocenínávštěvnostiodkazůanásledněpak proreklamníúčely。

我们是谁

在本节中,您应该提及您网站的网址,以及运营本网站的公司,组织或个人的名称以及正确的联系信息。

您需要提供的信息量取决于欧洲或国家的法规和法律。 例如,您需要提供实际地址,公司标识号。

Doporučený文字: 我们的网址是:https://petrpikora.com。

我们收集的内容以及我们收集它们的原因

Vtétosekcibysteměliuvést,jakéosobníúdajeshromažďujeteoduživatelůnávštěvníkůstránek。 Mohou tobýtnatříkladdataakakakí - informaceonákupu; technickéúdaje - 信息o cookies; 一个osobníúdaje - 信息ouživatelskémúčtu一个emailováadresa。

您还应该提供有关收集和存储敏感个人数据的信息,例如健康数据。

除了指定您收集的个人信息外,您还需要说明为什么要收集这些信息。 这些解释必须考虑收集和保留个人数据的法律依据或用户的积极同意。

个人信息并非仅通过与您的网站进行交互来创建。 个人数据也由技术流程生成,如联系表单,评论,Cookie,分析和第三方嵌入式数据。

默认情况下,WordPress不会收集任何关于访问者的个人身份信息,只会收集注册用户管理页面“个人资料”中显示的数据。 但是,您的一些插件可以收集个人信息。 在下面你应该添加下面的相应信息。

Komentáře

在这一小节中,您应该指出通过评论记录了哪些信息。 下面我们提供关于WordPress收集哪些基本数据的信息。

Doporučený文字: 当访问者添加注释到这个网站,数据中显示,以进一步置评访问者的IP地址和用户代理字符串定义浏览器,这有助于检测垃圾邮件形式收集。

Gravatar可以提供从您的电子邮件地址(也称为散列)创建的匿名字符串,以确定您是否使用此服务。 Gravatar隐私政策可在此处访问:https://automattic.com/privacy/。 一旦您的评论获得批准,您的个人资料图片就可以在评论的上下文中显示给公众。

平均

在本小节中,您应该指定可以向可以上传媒体文件的用户发布哪些数据。 所有上传的文件通常都是公开的。

Doporučený文字: 如果您要将图像上传到本网站,则应避免上传带嵌入式位置数据的图像(EXIF GPS)。 网站访问者可以从网络上的图像下载和查看任何位置数据。

联系表格

WordPress默认不包含联系表单。 如果您正在使用联系人插件,请使用此小节来指示有人发送联系表单时要记录哪些个人数据,以及您存储该信息的时间。 例如,您可能会指出,为了客户服务的目的,您将联系表单所收到的信息存储了一段时间,但您并未将此信息用于营销目的。

Cookies

在本小节中,您应该指出您的网站使用哪些Cookie,包括创建插件,社交媒体和分析的Cookie。 以下是WordPress默认安装的Cookie。

Doporučený文字: 如果您在我们的网站上添加评论,您可以允许我们将您的姓名,电子邮件地址和网站保存为cookies。 通过这种方式,当您撰写新评论时,我们会尽力提高您的舒适度,因此您不必再次填写它。 这些cookie将持续一年。

如果您有帐户并登录此网站,请设置一个临时Cookie以确认您的浏览器正在接收Cookie。 此Cookie不包含任何个人数据,并且在浏览器关闭时将被取消。

登录时,我们还设置了多个Cookie来存储您的登录信息并设置屏幕显示。 记录的Cookie有两天的有效期,并且显示设置Cookie最后一年。 如果您确认“记住我”选项,您的登录将需要两周时间。 如果您退出帐户,登录Cookie将被删除。

如果您编辑或发布文章,另一个cookie将被存储在您的浏览器中。 此Cookie不包含任何个人数据,只是简单地指出您刚编辑的帖子ID。 其有效期在1天后过期。

从其他网站插入内容

Doporučený文字: 本网站上的帖子可能包含嵌入的内容(例如, 视频,图片,文章等)。 来自其他网站的嵌入式内容的行为方式与访问者访问另一个网站的方式相同。

这些网站可能使用cookie收集关于你的信息,把更多的第三方跟踪和追踪的互动与此嵌入的内容,包括嵌入式内容交互的跟踪,如果你有一个帐户,并在该网站登录。

分析

在这一小节,你应该指明你使用的分析工具,用户如何选择退出跟踪,并且还应该提供一个链接到您的分析服务提供商所提供的隐私政策。

默认情况下,WordPress不收集任何分析数据。 但是,许多托管帐户收集一些匿名数据。 您还可以安装提供分析服务的WordPress插件。 在这种情况下,请在此处添加来自此插件的信息。

我们与谁分享您的数据

在本节中,你应该提供的名称和所有第三方提供商您共享网络的数据,包括合作伙伴,云服务,支付网关和第三方服务提供商谁用的列表,同时指定与他们为什么分享哪些信息。 如果可能,请提供指向他们自己的隐私政策的链接。

默认情况下,WordPress不会向任何人提供任何个人信息。

我们保存数据多久?

在本节中,您应该解释您存储由本网站收集或处理的个人数据的时间。 虽然您需要制定一个时间表,并提供有关您存储每个数据集的时间以及为何保存它的信息,但此信息可能未列在此处。 例如,您可能希望表明您保留六个月的联系表格记录,一年的分析数据和十年的客户购买记录。

Doporučený文字: 如果您添加评论,则评论及其元数据将被无限期保留。 存储数据的目的是自动识别和批准所有后续评论,而不是将其保留在审核队列中。

对于在本网站注册的用户(如果他们有此选项),我们还会将他们提供的个人信息存储在他们的用户个人资料中。 所有用户可以随时查看,编辑或删除他们的个人信息(除非他们不能更改他们的用户名)。 网站管理员也可以查看和编辑这些信息。

你有什么权利?

在本节中,您应该解释用户对数据的权利以及他们如何吸引他们。

Doporučený文字: 如果您对本网站的帐户,或者您添加注释,你可以申请获取的个人信息的导出文件,我们掌握的资料,包括所有你提供给我们的信息。 您也可以要求删除我们持有的关于您的任何个人数据。 此选项不包含我们因行政,法律或安全原因需要保留的数据。

你在哪里发送你的数据?

本部分应列出欧盟境外所有关于您的网站的数据传输,并说明这些数据如何受到欧洲隐私标准的保护。 本部分可能包括您的虚拟主机,云存储或其他第三方服务。

欧盟资料保护法要求的是充当如果数据是基于欧洲欧盟以外转移遵守同样的规则和法律的保护,欧洲人口信息。 因此,除了把位置数据,你应该说明你如何确保这些标准得到满足,无论是由您或第三方,无论达成协议,如示范合同的隐私保护条款或结合公司规则。

Doporučený文字: 访客的评论可以通过位于国外的自动垃圾邮件检测服务进行扫描。

您的联系信息

在本节中,您应提供隐私问题的联系方式。 如果您需要代理商,请提供他们的姓名和完整的联系方式。

附加信息

如果您将网站用于商业目的,并且涉及更复杂的个人信息收集或处理,则还应在您的政策中提供以下信息。

我们如何保护您的个人信息

在本节中,您应该说明您采取了哪些措施来保护用户数据。 例如,您可以提供有关技术措施的信息,例如:加密; 安全措施,如多因素验证; 以及在个人数据保护领域的员工培训等其他措施。 如果你已经完成了隐私影响评估,你也可以提到它。

信息泄露的程序是什么?

在本节中,你应该解释一下什么程序可用于解决数据泄露,不管是真实的还是潜在的,如内部报告制度,接触或报酬,查找错误的机制。

我们从哪些第三方收集个人数据?

如果您的网站收到第三方用户数据(包括广告客户),则必须将此信息包含在处理第三方信息的隐私声明部分。

我们做出什么样的自动决定和/或用户数据

如果你提供的服务包括自动决策 - 例如,允许客户申请信用卡或收集数据,以广告的空间 - 你必须把这些流程,包括对他们有这个信息是如何被使用的,什么作出决定,这些汇总数据和什么样的权利信息决定用户无需人工干预。

受监管行业的信息义务

如果您是受监管行业的成员,或者您受到其他隐私法的约束,可能会要求您提供必要的信息。

对于PetrPikora.com隐私政策

如果您需要任何更多的信息,或对我们的隐私政策有任何疑问,请随时与我们联系通过电子邮件 隐私.

在www.PetrPikora.com我们认为我们的访问者的隐私是极其重要的。 本隐私政策文件详细介绍了个人信息的类型是收集和www.PetrPikora.com以及我们如何使用它记录。

日志文件
像许多其他网站一样,www.PetrPikora.com使用日志文件。 这些文件只是将访问者记录到站点 - 通常是托管公司的标准过程和托管服务分析的一部分。 日志文件中的信息包括互联网协议(IP)地址,浏览器类型,互联网服务提供商(ISP),日期/时间戳,引用/退出页面以及可能的点击次数。 此信息用于分析趋势,管理站点,跟踪用户在站点周围的移动,并收集人口统计信息。 IP地址和其他此类信息与任何个人身份信息无关。

Cookie和Web Beacon
www.PetrPikora.com使用Cookie存储有关访客偏好的信息,记录访问者访问哪些页面的用户特定信息,并根据访问者的浏览器类型或其他信息个性化或自定义我们的网页内容访问者通过浏览器发送。

DoubleClick的DART Cookie的

→Google作为第三方供应商,使用Cookie在www.PetrPikora.com上投放广告。
→Google使用DART Cookie可以根据访问www.PetrPikora.com和互联网上的其他网站,向我们网站的访问者提供广告。
→用户可以选择退出使用DART Cookie的访问谷歌的广告和内容网络隐私政策在以下网址 - http://www.google.com/privacy_ads.html

我们的广告合作伙伴

我们的一些广告合作伙伴可能使用cookies和网络信标在我们的网站。 我们的广告合作伙伴包括......。

 • 谷歌

虽然这些广告合作伙伴都有自己的隐私政策为他们的网站,更新和超链接的资源在这里维护: 隐私政策.
愿您咨询此房源找到隐私政策是为每个www.PetrPikora.com的广告合作伙伴。

这些第三方广告服务器或广告网络会在www.PetrPikora.com上显示各自的广告和链接中使用技术,并直接发送到您的浏览器。 当这种情况发生时,他们会自动收到你的IP地 我们网站的第三方广告网络也可以使用其他技术(如Cookie,JavaScript或Web Beacons)来衡量其广告活动的有效性和/或个性化您在网站上看到的广告内容。

www.PetrPikora.com有超过饼干命题由第三方广告商用于没有访问或控制。

第三方隐私政策

您应查阅这些第三方广告服务器的相应隐私政策,以获取有关其做法的更多详细信息,以及有关如何选择退出某些做法的说明。 www.PetrPikora.com的隐私政策不适用于我们无法控制此类其他广告商或网站的活动。 您可以在此处找到这些隐私政策及其链接的完整列表: 隐私权政策链接.

如果您希望禁用cookies,您可以通过您的个性化的浏览器选项。 在浏览器的各自的网站上可以找到更详细的信息与特定的Web浏览器的cookie管理。 什么是cookies?

儿童信息
我们认为,重要的是为在线儿童提供额外的保护。 我们鼓励家长和监护人花时间与孩子们在线观看,参与和/或监督和指导他们的在线活动。 www.PetrPikora.com不会故意从13年龄的儿童收集任何个人身份信息。 如果父母或监护人认为www.PetrPikora.com在其数据库中有13年龄以下儿童的个人身份信息,请立即与我们联系(使用第一段中的联系人),我们将尽最大努力及时从我们的记录中删除这些信息。

在线隐私政策仅
本隐私政策仅适用于我们的在线活动,有效期为游客到我们的网站和有关信息的共享和/或收集的存在。 这项政策并不适用于收集信息的任何离线或通过渠道比这个网站的其它。

同意
通过使用我们的网站,您在此同意我们的隐私政策并同意其条款。

隐私政策网上认证网站

提交
本隐私政策最近更新于:Sunday,August 27th,2017。
我们是否应该更新,修订或进行任何更改我们的隐私政策,这些变化将在这里公布。

此示例语言包括您的商店可能收集,存储和共享什么个人数据以及谁可以访问该数据的基础知识。 根据启用了哪些设置以及使用了哪些附加插件,商店共享的具体信息会有所不同。 我们建议您在决定在隐私政策中披露什么信息时咨询律师。

我们在商店的结帐过程中收集有关您的信息。

我们收集和储存的东西

在您访问我们的网站时,我们会跟踪:

 • 您见过的产品:例如,我们将使用它来向您展示您最近浏览过的产品
 • 位置,IP地址和浏览器类型:我们会将其用于估算税金和运费等用途
 • 送货地址:我们会要求您输入,以便我们可以在您下订单前估算运费,并向您发送订单!

我们还将使用cookie在浏览我们的网站时跟踪您的购物车内容。

注意:您可能希望进一步详细说明您的Cookie政策,并从此处链接到该部分。

当您向我们购物时,我们会要求您提供信息,包括您的姓名,帐单地址,送货地址,电子邮件地址,电话号码,信用卡详细信息以及可选的帐户信息,如用户名和密码。 我们会将此信息用于以下用途:

 • 发送有关您的帐户和订单的信息
 • 回应您的要求,包括退款和投诉
 • 处理付款并防止欺诈
 • 为我们的商店设置您的帐户
 • 遵守我们的任何法律义务,例如计算税收
 • 改进我们的商店产品
 • 如果您选择接收他们,请发送营销信息

如果您创建了一个帐户,我们将存储您的姓名,地址,电子邮件和电话号码,这些帐户将用于填充结帐以便将来订购。

只要我们需要这些信息用于我们收集和使用信息的目的,我们通常会存储有关您的信息,而我们在法律上并不需要继续保留信息。 例如,我们将存储XXX年的订单信息以用于税务和会计目的。 这包括您的姓名,电子邮件地址以及帐单和送货地址。

如果您选择离开他们,我们也会储存评论或评论。

我们团队中的谁有权访问

我们团队的成员可以访问您提供给我们的信息。 例如,管理员和店铺经理都可以访问:

 • 订单信息,如购买的内容,购买时间以及发送地点等信息
 • 客户信息,例如您的姓名,电子邮件地址以及帐单和运输信息。

我们的团队成员可以访问这些信息,以帮助履行订单,处理退款并为您提供支持。

我们与他人分享

在本节中,您应列出您与谁共享数据的用途以及用途。 这可能包括但不限于分析,营销,支付网关,运输供应商和第三方嵌入。

我们与帮助我们向您提供订单和存储服务的第三方共享信息; 例如 -

付款方式

在本小节中,您应列出您正在使用哪些第三方支付处理器在您的商店进行支付,因为这些支付处理可能会处理客户数据。 我们以PayPal为例,但如果您不使用PayPal,您应该将其删除。

我们通过PayPal接受付款。 在处理付款时,您的一些数据将被传递到PayPal,包括处理或支持付款所需的信息,例如购买总额和帐单信息。

请参阅 贝宝隐私政策 更多细节。

通过使用此扩展,您可能正在存储个人数据或与外部服务共享数据。 详细了解其工作原理,包括您可能希望包含在隐私政策中的内容。

来源:滑块革命

如果您在滑鼠革命中使用Google Web Fonts(默认)或通过YouTube或Vimeo播放视频或声音,我们建议您向隐私警察添加相应的文本短语:

YouTube

我们的网站使用由Google运营的YouTube插件。 这些网页的运营商是YouTube LLC,901 Cherry Ave.,San Bruno,CA 94066,USA。

如果您访问我们的某个带有YouTube插件的网页,则会建立与YouTube服务器的连接。 在这里,YouTube服务器会被告知您访问过哪些网页。

如果您已登录到自己的YouTube帐户,则YouTube允许您将浏览行为直接与您的个人资料相关联。 您可以通过注销您的YouTube帐户来防止这种情况发生。

YouTube用于帮助我们的网站吸引人。 这构成了根据Art的合理利益。 6(1)(f)DSGVO。

有关处理用户数据的更多信息,请参阅YouTube下的数据保护声明 https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo的

我们的网站使用Vimeo提供的功能 视频 门户。 此服务由美国纽约555纽约18 West 10011th Street的Vimeo Inc.提供。

如果您访问我们的具有Vimeo插件的页面之一,则会建立与Vimeo服务器的连接。 在这里Vimeo服务器被告知我们您访问过哪些页面。 另外,Vimeo将收到您的IP地址。 如果您在访问我们的插件时没有登录Vimeo或没有Vimeo帐户,这也适用。 这些信息被传输到美国的Vimeo服务器,并存储在那里。

如果您已登录Vimeo帐户,Vimeo可让您直接将您的浏览行为与您的个人资料相关联。 您可以通过注销Vimeo帐户来防止这种情况。

有关如何处理用户数据的更多信息,请参阅Vimeo隐私政策 https://vimeo.com/privacy.

谷歌Web字体

为了统一表示字体,本页使用Google提供的网页字体。 打开页面时,浏览器会将所需的Web字体加载到浏览器缓存中,以正确显示文本和字体。

为此,您的浏览器必须建立与Google服务器的直接连接。 Google因此意识到我们的网页是通过您的IP地址访问的。 Google Web字体的使用是为了我们插件的统一和有吸引力的呈现。 这构成了Art的合理利益。 6(1)(f)DSGVO。

如果您的浏览器不支持网络字体,则计算机会使用标准字体。

有关处理用户数据的更多信息,请参见 https://developers.google.com/fonts/faq 以及Google的隐私政策 https://www.google.com/policies/privacy/.

的SoundCloud

在我们的网页,社交网络的SoundCloud的插件(的SoundCloud有限公司,伯纳斯楼,47-48伯纳斯街,伦敦W1T 3NF,UK)可以集成。 SoundCloud插件可以通过我们网站上的SoundCloud徽标识别。

当您访问我们的网站,您的浏览器和服务器之间的直接连接的SoundCloud通过插件成立。 这使您从您的IP地址访问我们的网站的SoundCloud接收信息。 如果您对“赞”或“分享”按钮,单击,当您登录到您的SoundCloud帐户,您可以在我们的网页的内容链接到您的SoundCloud的个人资料。 这意味着SoundCloud可以将访问与我们的页面与您的用户帐户相关联。 我们想指出的是,作为命题页的供应商,我们没有传输的数据的内容,或将如何通过的SoundCloud被使用的知识。 有关的SoundCloud的隐私政策的更多信息,请访问https://soundcloud.com/pages/privacy。

如果您不希望SoundCloud将您的访问与我们的网站与您的SoundCloud帐户相关联,请注销您的SoundCloud帐户。

分享
请稍候...